916 E. Divisadero | Fresno, CA 93721 | Tel: 1-559-486-7777
site image
Floral-130
Welcome to the memorial page for

Yeranuhi Abgaryan - Armenian

March 8, 1924 ~ February 1, 2019 (age 94)


Share using:         

SERVICES

Visitation
Thursday
February 7, 2019

11:00 AM to 12:00 PM
St. Paul Armenian Church
3767 N. First Street
Fresno, CA 93726

Funeral Service
Thursday
February 7, 2019

12:00 PM
St. Paul Armenian Church
3767 N. First Street
Fresno, CA 93726


 

Հիշողության մեջ
Երանուհի Աբգարյան
8 մարտի 1924 թ., Փետրվարի 1, 2019 թ

Այցելություն
Հինգշաբթի, փետրվարի 7-ը, 2019-ը, ժամը 11: 00-ից մինչեւ 12:00
Սբ. Պողոս հայկական եկեղեցի
3767 Հյուսիսային առաջին փողոց, Ֆրեզնո, Կալիֆորնիա


Սգո ծառայություններ
Հինգշաբթի, փետրվարի 7-ին, ժամը 12: 00-ին
Սուրբ Պողոս հայկական եկեղեցի
3767 Հյուսիսային առաջին փողոց, Ֆրեզնո, Կալիֆորնիա


Գերեզմանոց
Մասիս Արարատի հայկական գերեզմանոցը
250 Հյուսիս Հյուզ, Ֆրեզնո, Կալիֆորնիա


Հարազատները
Դուստր `Օլգա Աբգարյան
Սեռժա Աբգարյան
Որդի `Սարգիս Աբգարյան
Դուստր `Հիլդա Սեմիրջյան
Թոռնուհին `Օդլետա Աբգարյանը
Թոռնուհին `Էլիզա Աբգարյանը
Նարեկ Աբգարյան
Թոռնուհին `Լուսինե Սեմիրջյան
Թագուհի Սեմիրջյան
Թոռնուհին `Արմինե Սեմիրջյան
Մեծ թոռները `վեցը

 

«Հայր մեր որ յերկինս,

սուրբ եղիցի անուն քո:

եկեսցէ արքայութիւն քո.

եղիցին կամք քո որպէս

յերկինս` եւ յերկրի:

զհաց մեր հանապազորդ

տուր մեզ այսօր:

եւ թող մեզ զպարտիս մեր,

որպէս եւ մեք թողումք

մերոց պարտապանաց:

եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

այլ փրկեա զմեզ ի չարէն.

զի քո է արքայութիւն եւ

զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս.

ամէն»:

Մատթեոս 6:9-13

 

 

«Աստված կարող է դիպչել ձեզ

Իր բուժող ձեռքին

եւ տալ ձեզ խաղաղություն եւ մխիթարություն,

որ դուք պետք է անցնեք»:

Անանուն

 

 

 

© 2020 Wildrose Chapel & Funeral Home. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS