916 E. Divisadero | Fresno, CA 93721 | Tel: 1-559-486-7777
site image
Candle-164
Welcome to the memorial page for

Sarkis Wassilian - Armenian

January 1, 1924 ~ February 22, 2019 (age 95)


Share using:         

SERVICES

Funeral Service
Wednesday
February 27, 2019

12:00 PM
Holy Trinity Armenian Apostolic Church
2226 Ventura
Fresno, CA 93721


 

Յիշողութեան մէջ

Սարգիս Վասիլեան

1 Յունուար 1924 – 22 Փետրուար 2019

 

Թաղման արարողութիւն՝

Չորեքշաբթի,  27 Փետրուար 2019, ժամը 12:00-ին

Սուրբ Երրորդություն Հայ Առաքելական եկեղեցի

2226 Վենդուրա փողոց, Ֆրեզնո, Քալիֆորնիա

 

Գերեզմանատուն

Մասիս Արարատ հայկական գերեզմանատունը

250 Հյուսիսային Հյուզ, Ֆրեզնո, Քալիֆորնիա

 

Հարազատները`

Տիկինը  Աստղիկ Քեհյաեան

Դուստր  Մարգարիտ Վասիլեան

Որդին  Վաչէ Վասիլեան

Թոռնուհին  Վանա Վասիլեան

Թոռնուհին  Սեւանա Վասիլեան

Թոռնուհին  Ալինա Վասիլեան

Թոռնուհին  Քարինա Վասիլեան

 

 

«Երանի՜
այն մարդուն, որ կը
տոկայ փորձութեան.
որովհետեւ երբ
փորձարկուի եւ
ընտիր գտնուի, պիտի
ստանայ կեանքի պսակը,
որ Տէրը խոստացաւ
զինք սիրողներուն»:

Յակոբոս 1:12

 

 

«Աստուած կրնայ դպչիլ ձեզի

Իր բժիշկի ձեռքով

եւ տալ ձեզի խաղաղութիւն եւ մխիթարութիւն»:

 Անանուն

 

 

 


Charitable donations may be made to:

Youth Group Project: Books for Armenia - Holy Trinity Armenian Apostolic Church
2226 Ventura Ave., Fresno CA 93721


© 2019 Wildrose Chapel & Funeral Home. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS