916 E. Divisadero | Fresno, CA 93721 | Tel: 1-559-486-7777
site image
Candle-164
Welcome to the memorial page for

Lenvel Mkrtchyan - Armenian

July 6, 1941 ~ November 22, 2018 (age 77)


Share using:         

SERVICES

Church Service
Wednesday
November 28, 2018

11:00 AM
Armenian Church of Christian Evangelical Faith of Fresno
3660 E. Dakota Ave.
Fresno, CA 93726


 

Հիշողության մեջ
Լենվել Մկրտչյան
Հուլիսի 6, 1941 – Նոյեմբերի 22, 2018

Սգո մատյան
Չորեքշաբթի, նոյեմբերի 28, 2018, ժամը 11:00:
Ֆրեզնոյի Հայ Ավետարանի Հավատքի Քրիստոնյաների Եկեղեցի
3660 E. Dakota Ave., Fresno, California


Գերեզմանոց
Մասիս Արարատի հայկական գերեզմանատունը
250 N. Hughes, Fresno, California


Հարազատները
Կինը `Լիրա Խաչատուրյան
Դուստր `Աննա Մկրտչյան
Որդի `Սամվել Մկրտչյան
Դուստր `Ալինա Մկրտչյան
7 թոռները
Եղբայր `Գուրգեն Մկրտչյան
Քույր `Մարգո Մկրտչյան
Քույր `Օլյա Մկրտչյան

 

«Պայքարեցայ բարի
պայքարը,
աւարտեցի ընթացքը,
պահեցի հաւատքը:
Ասկէ ետք վերապահուած է
ինծի արդարութեան պսակը,
որ Տէրը՝ արդար
Դատաւորը՝
պիտի տայ ինծի այն օրը.
եւ ո՛չ միայն ինծի,
այլ նաեւ բոլոր
անոնց՝ որ կը սիրեն
անոր երեւումը»:
 

2 Տիմոթէոս 4:7-8

 

«Աստուած կրնայ դպչիլ ձեզի Իր բժիշկի ձեռքով

եւ տալ ձեզի խաղաղութիւն եւ մխիթարութիւն»:

Անանուն

 

 

 

© 2019 Wildrose Chapel & Funeral Home. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS